სტატიები

აკრძალულია

ისეთი ხასიათის ინფორმაციის განთავსება, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს...

დამკვეთი ვალდებულია

მომსახურების მიღებისას დაიცვას წინამდებარე წესები და პირობები; დაიცვას საქართველოს...

დამკვეთისათვის ცნობილია, რომ

მისთვის რეგისტრაციის დროს მინიჭებული პაროლის დაკარგვისა ან მოპარვის შედეგად მიყენებულ ზარალზე...

ზოგადი

შპს “ჰოსტინგი” -ის მიერ ინტერნეტ გვერდისა და საფოსტო ყუთების საჯარო ხელმისაწვდომობის...

კომპანიის უფლებები

სერვერის რესურსის არაჯეროვანი გამოყენების შემთხვევაში, რაც ასევე შეიძლება გამოწვეული იყოს...

საკონტაქტო ინფორმაცია

ხელშეკრულების გაფორმების დროს, დამკვეთი ვალდებულია მიუთითოს სწორი და სრული ინფორმაცია თავის...