სტატიები

1. მუხლი. ხელშეკრულების საგანი

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდის განმავლობაში...

2. მუხლი. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდი და ძალაში შესვლის პირობები

2.2 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მისი მოქმედების...

3. მუხლი. მომსახურების საფასური და გადახდის წესი

3.1 მხარეები თანხმდებიან, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების პირველ მუხლში აღნიშნული მომსახურების...

4. მუხლი. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

4.1 დამკვეთს უფლება აქვს: 4.1.1 მოსთხოვოს შემსრულებელს წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი...

5. მუხლი. მხარეთა ურთიერთვალდებულებები და პასუხისმგებლობა

5.1 შემსრულებელი არ არის პასუხისმგებელი დამკვეთის მიერ ქსელში გატარებულ ინფორმაციაზე ან/და მის...

6. მუხლი. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის საფუძვლები

6.1 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს ვადაზე ადრე: 6.1.1 მხარეთა შეთანხმებით; 6.1.2 შემსრულებლის მიერ...

7. მუხლი. მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დავების გადაწყვეტა

7.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით და მისი დანართებით გაუთვალისწინებელი ყველა საკითხი, მხარეთა...

8. მუხლი. ფორს მაჟორი

8.1 მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან აღნიშნული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული...

9. მუხლი. ხელშეკრულების სხვა პირობები

9.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურებით სარგებლობის წესები და პირობები...

ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტება

“მომსახურების ხელშეკრულება” – დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება,...