დამკვეთი ვალდებულია

  1. მომსახურების მიღებისას დაიცვას წინამდებარე წესები და პირობები;
  2. დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებული მოთხოვნები ინტერნეტ გვერდის შინაარსობრივ მხარესთან დაკავშირებით
  3. მომსახურების ღირებულების გადახდა განხორციელოს ყოველთვიურად, კვარტლურად ან წლიურად ავანსის სახით ნაღდი ან უნდაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, მის მიერ შერჩეული მომსახურების პაკეტის შესაბამისად, (პირველი თვის ღირებულების გადახდა უნდა განხორციელდეს წინამდებარე ხელშეკრულების ხელმოწერისთანავე)
ეს პასუხი სასარგებლო იყო?

დაკავშირებული სტატიები

აკრძალულია

ისეთი ხასიათის ინფორმაციის განთავსება, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს...

დამკვეთისათვის ცნობილია, რომ

მისთვის რეგისტრაციის დროს მინიჭებული პაროლის დაკარგვისა ან მოპარვის შედეგად მიყენებულ ზარალზე...

ზოგადი

შპს “ჰოსტინგი” -ის მიერ ინტერნეტ გვერდისა და საფოსტო ყუთების საჯარო ხელმისაწვდომობის...

კომპანიის უფლებები

სერვერის რესურსის არაჯეროვანი გამოყენების შემთხვევაში, რაც ასევე შეიძლება გამოწვეული იყოს...

საკონტაქტო ინფორმაცია

ხელშეკრულების გაფორმების დროს, დამკვეთი ვალდებულია მიუთითოს სწორი და სრული ინფორმაცია თავის...