აკრძალულია

  1. ისეთი ხასიათის ინფორმაციის განთავსება, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კანონმდებლობასა და საერთაშორის კონვენციებთან;
  2. ისეთი ქმედებების განხორციელება, რაც შეაფერხებს სერვერზე არსებული სხვა მომხმარებელის მომსახურებას;
  3. არასასურველი ელექტრონული გზავნილი (SPAM) გაგზავნა;
  4. ისეთი პროგრამული კოდების განთავსება, რომლებით იძლევა ამა თუ იმ სერვერზე არასანქცირებული შეღწევის საშუალებას (PHP Shell, Virus etc.); 
  5. ნებართვის გარეშე საავტორო უფლებებით დაცული მასალის განთავსება;
ეს პასუხი სასარგებლო იყო?

დაკავშირებული სტატიები

დამკვეთი ვალდებულია

მომსახურების მიღებისას დაიცვას წინამდებარე წესები და პირობები; დაიცვას საქართველოს...

დამკვეთისათვის ცნობილია, რომ

მისთვის რეგისტრაციის დროს მინიჭებული პაროლის დაკარგვისა ან მოპარვის შედეგად მიყენებულ ზარალზე...

ზოგადი

შპს “ჰოსტინგი” -ის მიერ ინტერნეტ გვერდისა და საფოსტო ყუთების საჯარო ხელმისაწვდომობის...

კომპანიის უფლებები

სერვერის რესურსის არაჯეროვანი გამოყენების შემთხვევაში, რაც ასევე შეიძლება გამოწვეული იყოს...

საკონტაქტო ინფორმაცია

ხელშეკრულების გაფორმების დროს, დამკვეთი ვალდებულია მიუთითოს სწორი და სრული ინფორმაცია თავის...