კონფიდენციალურობა

შემსრულებელი იღებს ვალდებულებას – დაიცვას კონფიდენციალურობა დამკვეთის მიერ სერვერზე განთავსაბულ მასალებზე, რეგისტრაციის დროს მის მიერ შეყვანილ ინფორმაციაზე, არ შეინახოს და არ გაავრცელოს ისინი და არ
გადასცეს მესამე პირებს

ეს პასუხი სასარგებლო იყო?