კატეგორიები

ყველაზე პოპულარული სტატიები

დამკვეთისათვის ცნობილია, რომ

მისთვის რეგისტრაციის დროს მინიჭებული პაროლის დაკარგვისა ან მოპარვის შედეგად მიყენებულ ზარალზე...

1. მუხლი. ხელშეკრულების საგანი

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდის განმავლობაში...

აკრძალულია

ისეთი ხასიათის ინფორმაციის განთავსება, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს...

დამკვეთი ვალდებულია

მომსახურების მიღებისას დაიცვას წინამდებარე წესები და პირობები; დაიცვას საქართველოს...

ზოგადი

შპს “ჰოსტინგი” -ის მიერ ინტერნეტ გვერდისა და საფოსტო ყუთების საჯარო ხელმისაწვდომობის...